BARDZO WAŻNA – REHABILITACJA SPOŁECZNA

Zgodnie z ustawą dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. Nr 122, poz. 776 z późn.zm./ Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej.Cel ten jest realizowany przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej.

Rehabilitacja społeczna prowadzona w Warsztacie ma na celu włączenie osoby niepełnosprawnej we wszystkie przejawy życia społecznego tak, by mogła czuć pełnoprawnym członkiem społeczności wraz ze wszystkimi przysługującymi mu prawami I obowiązkami. Jest to proces często długotrwały, jednocześnie stanowiący wstępny element, poprzedzający a następnie uzupełniający rehabilitację zawodową. Rehabilitacja społeczna prowadzona w Warsztacie odbywa się na wielu płaszczyznach z których najważniejsze to:

  1. Wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej.

2. Włączanie osób niepełnosprawnych do udziału w życiu społecznym poprzez udział w imprezach okolicznościowych.

3. Przygotowywanie społeczności do właściwego postrzegania osób niepełnosprawnych poprzez:
– działalność propagującą twórczość osób niepełnosprawnych (kiermasze, wystawy, udział w konkursach),
– działalność informacyjną nt. niepełnosprawności (bezpośrednio, internet itp.).

4. Umożliwienie aktywności w obszarach na co dzień niedostępnych dla osób niepełnosprawnych poprzez:
– udział w wycieczkach,
– czynny udział w zawodach sportowych.