Historia

Warsztat Terapii Zajęciowej został utworzony w 1996r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach i jest jedynym w Powiecie Kozienickim. Pierwotnie był przeznaczony dla 25 osób z upośledzeniem umysłowym. Swoją siedzibę miał przy
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3. W jednym budynku mieściły się 3 instytucje: Żłobek Miejski, M-GOPS i WTZ. W 2012 r. siedziba Warsztatu została przeniesiona do budynku po szkole podstawowej w Przewozie, który znajduje się 3 km za miastem. Budynek został gruntownie wyremontowany i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz do potrzeb placówki. Powierzchnia zajmowanych przez Warsztat pomieszczeń wynosi 860 m2. Aktualnie funkcjonuje w nim 8 pracowni, a na terapię uczęszcza 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie z Powiatu Kozienickiego, w tym 30 osób z Gminy Kozienice. Do dyspozycji posiadamy też przyległy teren o pow. ponad
3 tys. m2 na którym znajduje się boisko treningowe do koszykówki i piłki nożnej, altanka i ogród, który powoli zagospodarowujemy.

Warsztat w Przewozie czynny jest przez 5 dni w tygodniu od 730 do 1630. Obecnie Warsztat jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy Kozienice. Jako jednostka organizacyjna WTZ zatrudnia obecnie 14 osób na 13 etatach.

Działalność WTZ jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Gminy Kozienice za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Do PCPR należy kontrola nad wydatkowaniem środków
i merytoryczną działalnością.

Warsztat dysponuje 24-miejscowym autobusem marki Mercedes, wyposażonym
w podjazd dla wózków inwalidzkich, którym dowozi większość uczestników. Rehabilitacja w warsztacie odbywa się w oparciu o indywidualne programy rehabilitacyjne tworzone i korygowane w zależności od potrzeb przez Radę Programową, którą tworzą: kierownik, terapeuci zajęciowi, psycholog, i rehabilitant. Zespół ten dokonuje także oceny postępów w rehabilitacji zawodowej i ogólnej oraz oceny realizacji indywidualnego programu.

Oprócz zajęć w profilowanych pracowniach uczestnicy mają zajęcia ruchowe na sali, basenie i na świeżym powietrzu. Na potrzeby uczestników zatrudniony jest psycholog, który zapewnia im indywidualne wsparcie w sytuacjach problemowych oraz prowadzi, najczęściej w małych grupach, trening kompetencji społecznych. Psycholog służy także rodzinie uczestnika, jeśli wyrazi ona taką potrzebę.

Uczestnikiem Warsztatu może zostać osoba dorosła posiadająca w orzeczeniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i wskazania do terapii zajęciowej.
WTZ w Przewozie przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; osób z chorobą psychiczną i upośledzeniem umysłowym.

W momencie powstania Warsztatu w 1996 roku uruchomiono 5 pracowni:
– samoobsługi i czynności dnia codziennego
– technika z informatyką
– plastyczno-malarska
– krawiecka
– muzyczna